TM 0367 Small

De begeleiding en ondersteuning die jij nodig hebt

Het Theda Mansholt College is een school die de leerlingen serieus neemt. Dit betekent dat er veel aandacht is voor de persoonlijke situatie van de leerling. Je moet je vertrouwd en veilig voelen op een school om goed te kunnen presteren. Toch kunnen zich situaties en gebeurtenissen voordoen, die het leren in ongunstige zin beïnvloeden. Daarom is op onze school de begeleiding steeds belangrijker geworden. De leerlingen krijgen niet alleen onderwijs, maar ook ondersteuning op maat.

Zo bieden we verschillende vormen van begeleiding en/of training aan onze leerlingen aan, zoals:

Faalangstreductie trainingen
Deze trainingen zijn met name bedoeld voor leerlingen die bang zijn om fouten te maken en/of negatieve kritiek te krijgen. Sommigen stellen te hoge eisen aan zichzelf en voelen zich zo onzeker dat het hun functioneren ernstig belemmert. In een trainingsprogramma van 10 sessies wordt deze leerlingen geleerd hoe ze met deze gevoelens kunnen omgaan. Voor aanvang van de examens is er een speciaal trainingsprogramma voor kandidaten met examenvrees.

Sociale vaardigheidstraining
Deze lessen (ongeveer twaalf) zijn bedoeld voor kinderen die moeite hebben met het leggen van contacten met andere kinderen. Dit uit zich in het hebben van ruzie of geplaagd worden of in zich niet gemakkelijk kunnen aanpassen in de groep. Sociaal onhandig gedrag kun je veranderen. Praten en goede raad geven helpen over het algemeen weinig. In deze cursus wordt uitgegaan van drie principes:
• gedrag is aangeleerd (en kan dus worden afgeleerd)
• gedrag wordt bepaald door de gevolgen die het heeft
• gedrag kun je het beste stapje voor stapje veranderen
Getracht wordt in deze cursus de kinderen meer zelfvertrouwen te geven door ze te leren hoe ze kunnen reageren op situaties in hun omgeving.

Dyslexie
Leerlingen met dyslexie worden gedurende hun loopbaan op school begeleidt door een dyslexiecoach. De school kan voor deze leerlingen compenserende en/of dispenserende maatregelen nemen, die hen helpen hun schoolcarrière zo goed mogelijk te doorlopen. Compenseren houdt in dat toetsen van de talen mondeling kunnen worden afgenomen, dat er extra tijd gegeven wordt bij toetsing, of dat het gebruik van een laptop wordt toegestaan in de klas. Ook kan er gebruik worden gemaakt van tekst-naar-spraak- software op het netwerk van de school. Dispenseren houdt in dat spellingfouten niet worden meegerekend en dat leerlingen niet hardop hoeven voor te lezen in de klas. Alle dyslectici krijgen een dyslexiepas waarop staat welke van de bovenstaande maatregelen voor hen gelden.

Ondersteuningscoördinator 
Heb je iets meer zorg nodig dan de mentor en/of leerling(en)coördinator kunnen bieden? Dan wordt de ondersteuningscoördinator ingeschakeld. Die probeert dan te achterhalen welke ondersteuning jij nodig hebt. Soms is een vorm van interne ondersteuning (ondersteuning vanuit de school), maar soms is de inzet nodig van een externe instantie zoals de jeugdarts of CJG. Natuurlijk worden ouders/verzorgers bij elke stap betrokken.

Coördinator Loopbaanoriëntatie
De coördinator LOB geeft in- en externe voorlichting aan leerlingen en ouder(s)/verzorger(s), begeleidt werkzaamheden van docenten en mentoren, draagt zorg voor het schoolverlaters volgsysteem en woont regionale bijeenkomsten bij. Het Theda Mansholt College, afdeling vmbo, kent een tweedelijns coördinaat. Dat betekent dat de eerstelijns begeleiding van de leerlingen op het gebied van profiel-, beroeps- en vervolgopleiding keuze ligt bij de mentor ligt. De coördinator LOB verricht alle overkoepelende werkzaamheden ter ondersteuning van de mentor, zorgt voor informatie verstrekking aan de mentor en andere betrokkenen en ondersteunt bij de individuele leerlingbegeleiding als de mentor, de ouder(s)/verzorger(s) en de leerling er samen niet uit komen.

Orthopedagoog
De orthopedagogg is gespecialiseerd in signalering en behandeling van leer- en gedragsproblemen. De taken van de orthopedagoog liggen vooral op het gebied van onderzoek, observatie en dossieranalyse. Van leerlingen die nieuw zijn op school bekijkt de orthopedagoog alle informatie uit het onderwijskundig rapport en stelt op basis daarvan adviezen op voor het onderwijsaanbod en de begeleiding.
Voor een leerlingenbespreking verricht zij de dossieranalyse. De gegevens uit het dossier dienen dan om een verklaring te vinden voor eventuele leerproblemen, maar vooral om te bepalen welke aanpak nodig is. Zij adviseert tevens docenten over de aanpak van leerlingen en stelt, samen met hen, een ondersteuningsperspectief op indien dat doodzakelijk wordt geacht. Ook kan zij leerlingen testen op o.a. dyslexie en dyscalculie. Voor een officiële verklaring zal de school doorverwijzen naar een hulpverleningsinstantie. De kosten zijn voor rekening van de ouders.